Lees alle toelichtingen bij de criteria
Sluit toelichting

Leeswijzer tabel
In deze ‘Handreiking voor het melden aan de verwijsindex’ is, aan de hand van vijf leefgebieden, een aantal problemen genoemd die een ongunstig effect kunnen hebben op de ontwikkeling van de jeugdige. De leefgebieden zijn Materiële omstandigheden, Gezondheid, Opvoeding & Gezinsrelaties, Onderwijs & Werk en Sociale omgeving buiten het gezin en de school. Bij elk leefgebied is een aantal problemen genoemd die de melder kan meenemen in diens professionele afweging of er sprake is van een situatie die een ongunstig effect heeft op de ontwikkeling van de jeugdige.

In de tabel is de relatie tussen deze problemen en het wetsartikel 2j aangegeven. Per onderdeel is aangegeven met welk probleem er een relatie is. De problemen zijn herkenbaar gemaakt middels nummers (bijvoorbeeld het probleem ‘Er zijn problemen betreffende de woning waarin de jeugdige woont’ uit het leefgebied ‘Materiële omstandigheden’ is aangegeven met I-1). Als er geen sprake is van een directe relatie (maar alleen een zijdelingse/indirecte), dan is het nummer van het probleem tussen haakjes gezet.