Een match over gemeentegrenzen
De meeste matches worden gemaakt binnen een lokaal samenwerkingsverband. Maar als jeugdigen wonen, spelen en leren in verschillende gemeenten, ontstaat er soms een ‘match over gemeentegrenzen’. U krijgt dan bericht van de landelijke verwijsindex met daarin een voor u onbekende organisatie en professional. De verwerking van deze match vraagt extra aandacht, omdat er hulpverleners uit meerdere convenanten bij betrokken zijn.

Alle professionals die bericht krijgen van een dergelijke match moeten:
1. contact opnemen met de professional die de melding gedaan heeft;
2. dit tevens registreren in het risicosignaleringssysteem;
3. melding doen bij de gemeentelijke regievoerder;
4. bij onduidelijkheid contact opnemen met de leverancier van het systeem.

Verhuisberichten
Als een risicojeugdige naar een andere gemeente verhuist, krijgt de verwijsindex bericht van het bevolkingsregister. De verwijsindex maakt een bericht met alle actieve meldingen aan en stuurt deze naar de nieuwe gemeente.

 

Zo weet de gemeentelijke regievoerder van de nieuwe gemeente dat de jeugdige is gemeld aan de verwijsindex, maar ook door welke organisatie(s). Het is zijn taak om er op toe te zien dat deze informatie wanneer nodig wordt geregistreerd in de lokale verwijsindex en de informatie uit te zetten bij de lokale instanties.

Opvragen historie verwijsindex
Bij een melding geeft de verwijsindex een notificatie als er eerder meldingen zijn geregistreerd. Alleen als een professional vermoedt dat de historie voor de huidige casus relevant is, kan deze worden opgevraagd. De naam van de professional en de datum van opvraag worden bijgehouden om de privacy van de jeugdige te waarborgen.

Kindermishandeling
Indien er sprake is van (een
vermoeden van) kinder-
mishandeling, is melden
alleen aan de verwijsindex
niet genoeg. U dient dan te
allen tijde een melding bij het
Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling (AMK)
te doen.