Vanwege de invoering van de landelijke verwijsindex in het voorjaar van 2010, is de onderstaande wetswijziging van de Wet op de jeugdzorg (WJZ, artikel 2j) op 2 juli 2009 aangenomen door de Tweede Kamer:

“Een meldingsbevoegde kan zonder toestemming van de jeugdige of zijn wettelijk vertegenwoordiger en zo nodig met doorbreking van de op grond van zijn ambt of beroep geldende plicht tot geheimhouding, een jeugdige melden aan de verwijsindex indien hij een redelijk vermoeden heeft dat de jeugdige door een of meer van de hierna genoemde risico’s in de noodzakelijke condities voor een gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid daadwerkelijk wordt bedreigd:

a.  De jeugdige staat bloot aan geestelijk, lichamelijk of seksueel geweld, enige andere vernederende behandeling, of verwaarlozing.
b.  De jeugdige heeft meer of andere dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende psychische problemen, waaronder verslaving aan alcohol, drugs of kansspelen.
c.  De jeugdige heeft meer dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen.

 

d.  De jeugdige is minderjarig en moeder of zwanger.
e.  De jeugdige verzuimt veelvuldig van school of andere onderwijs instelling, dan wel verlaat die voortijdig of dreigt die voortijdig te verlaten.
f.  De jeugdige is niet gemotiveerd om door legale arbeid in zijn levensonderhoud te voorzien.
g.  De jeugdige heeft meer of andere dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende financiële problemen.
h.  De jeugdige heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.
i.  De jeugdige is een gevaar voor anderen door lichamelijk of geestelijk geweld of ander intimiderend gedrag.
j.  De jeugdige laat zich in met activiteiten die strafbaar zijn gesteld.
k.  De ouders of andere verzorgers van de jeugdige schieten ernstig tekort in de verzorging of de opvoeding van de jeugdige.
l.  De jeugdige staat bloot aan risico’s die in bepaalde etnische groepen onevenredig vaak voorkomen.”

Een professional kan een jeugdige (0 tot 23 jaar) uitsluitend aan de verwijsindex melden indien hij één of meer van deze in de Wet op de jeugdzorg genoemde risico’s loopt. Het is dus niet mogelijk om jeugdigen op andere gronden dan de in de wet genoemde risico’s te melden. We noemen dit ook wel een gesloten systeem van risico’s.